Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ Assen

T: 0592 - 336 999
F: 0592 - 336 950
E: info@kunstencultuur.nl

Boterdiep 117-5
9712 LM Groningen 

Bekijk complete contactgegevens

 

Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

van
Stichting Instituut voor Kunst en Cultuur,
tevens h.o.d.n. K&C
KvK, 41019846

Hieronder kunt u onze leveringsvoorwaarden downloaden.


Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

►Artikel 1 - Definities
In onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, verstaan onder:

a. Opdrachtnemer
de Stichting Instituut voor Kunst en Cultuur, statutair gevestigd te Assen;

b. Opdrachtgever
de rechtspersoon of natuurlijke persoon die aan Opdrachtnemer opdracht geeft tot levering van goederen en/of het verrichten van diensten en/of het tot stand brengen van werken;

c. Offerte
het schriftelijk aanbod van de Opdrachtnemer om tegen een bepaalde prijs bepaalde goederen te leveren en of diensten te verrichten en/of werken tot stand te brengen;

d. Opdracht
de opdracht van opdrachtgever tot levering van goederen, het verrichten van diensten en/of het tot stand brengen van werken, al dan niet door acceptatie van de Offerte door de Opdrachtgever;

e. Overeenkomst
iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, inclusief schriftelijk vastgelegde wijzigingen of aanvullingen daarop.

f. Algemene Voorwaarden
de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Stichting Instituut voor Kunst en Cultuur.

►Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel op de offerte en de acceptatie, als op iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer van toepassing, als ook aankopen via de webshop van de Opdrachtnemer.

2.2
Afwijkingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn bevestigd.

2.3
Deze Algemene Voorwaarden prevaleren te allen tijde. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4
De Opdrachtgever aanvaart mede de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot latere overeenkomsten c.q. opdrachten met Opdrachtnemer.

2.5
De opdrachtgever aanvaart tevens de van toepassing zijde annuleringsregeling en klachtenregeling. Genoemde regelingen zijn in te zien op de website van de Opdrachtnemer.


►Artikel 3 - Offertes, Opdrachten, Overeenkomsten

3.1 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle Offertes vrijblijvend en kunnen deze steeds door Opdrachtnemer worden herroepen. Bij aanvaarding van een offerte geldt de overeenkomst als gesloten conform die offerte, tenzij Opdrachtnemer onverwijld na aanvaarding laat weten dat zij de offerte herroept.

3.2
De Offerte wordt door Opdrachtnemer naar beste weten en met de grootste zorg opgesteld. Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid en volledigheid ervan.

3.3
Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer binnen twee weken bezwaar maakt tegen de verschillen.

3.4
Ten opzichte van Opdrachtgever strekt het schriftelijk aanbod (de Offerte) van Opdrachtnemer, danwel indien het schriftelijk aanbod niet is gedaan, een schriftelijke opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer tot volledig bewijs van de inhoud van de overeenkomst, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

3.5
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Opdrachtnemer binden deze niet, dan nadat zij schriftelijk worden bevestigd door beide partijen.

3.6
Opdrachten van Opdrachtgever gelden als onherroepelijk zo lang als deze door Opdrachtnemer niet schriftelijk zijn geweigerd. Opdrachtnemer is eerst na schriftelijke aanvaarding, of door aanvang van de uitvoering van de opdracht aan de uitvoering daarvan gebonden.

3.7
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

3.8
Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van c.q. op de Opdracht zijn slechts  bindend, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3.9
Opdrachtgever kan de Opdracht slechts annuleren, indien Opdrachtnemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering alle schade te vergoeden die Opdrachtnemer lijdt tengevolge van de annulering van de Opdracht.

3.10
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt (webshop), treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de Opdrachtnemerondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

►Artikel 4 - Herroepingsrecht

4.1
De Opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een dienst of product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De opdrachtgever wordt geacht gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping te vinden op de website van Opdrachtnemer. De kosten voor een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

4.2
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

4.3
Als Opdrachtnemer heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt Opdrachtnemer een bedrag dat evenredig is aan hetgeen al geleverd is vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

4.4
Als de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Opdrachtgever.

4.5
Als de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

4.6
Opdrachtnemer restitueert de betaling die Opdrachtnemer van Opdrachtgever hebben ontvangen, exclusief verzendkosten.

►Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst

5.1
Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien de opdracht het geven van een advies behelst, zal nimmer sprake zijn van een bepaald door Opdrachtnemer gegarandeerd resultaat. Er is aldus geen 100% garantie.

5.2
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

►Artikel 6 - Meerwerk

6.1
Indien Opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen wenst van de Opdracht en Opdrachtnemer van oordeel is dat de Opdracht hierdoor word verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk dat door Opdrachtgever dient te worden vergoed.

6.2
Indien Opdrachtnemer van oordeel is dat er sprake is van meerwerk, zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en Opdrachtgever informeren omtrent de gevolgen daarvan voor de door Opdrachtgever verschuldigde prijs en voor de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de Opdracht kan uitvoeren.

6.3
Opdrachtnemer is nimmer gehouden om meerwerk uit te voeren.

6.4
Opdrachtnemer is gerechtigd om meerwerk afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

►Artikel 7 - Uitvoeringstermijn

7.1
Indien binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de uitvoering van de Opdracht een termijn is overeengekomen, is dit geen fatale termijn, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk voltooiing binnen een bepaalde termijn heeft gegarandeerd.

Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn is de Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer alsnog een redelijke termijn te stellen voor de uitvoering van de Opdracht. Binnen die redelijke termijn is geen sprake van een tekortkoming van Opdrachtnemer en binnen die redelijke termijn kan de Opdrachtgever geen beroep doen op ontbinding van de overeenkomst wegens overschrijding van de uitvoeringstermijn.

7.2
Zolang de Opdrachtgever een overeengekomen verplichting niet nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht om de eventueel overeengekomen uitvoeringstermijn op te schorten als bedoeld in artikel 6:52 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Deze opschortingsbevoegdheid heeft Opdrachtnemer ook, indien Opdrachtgever één of meer betalingstermijnen van eerdere opdrachten heeft overschreden.

7.3
Indien door Opdrachtnemer een uitvoeringstermijn is gegarandeerd, dan wordt deze uitvoeringstermijn verlengd met de tijd dat uitvoering niet kan plaatsvinden ten gevolge van overmacht, tussentijdse opdrachtwijzigingen en/of het niet beschikbaar stellen van de voor de opdracht benodigde informatie door Opdrachtgever en/of derden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de Overeenkomst te ontbinden.

►Artikel 8 - Prijzen

8.1
Alle prijzen van de door Opdrachtnemer te verlenen diensten en te leveren goederen luiden in Euro’s.

8.2
De prijzen voor de door Opdrachtnemer uit te voeren Opdracht zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief BTW, de kosten voor transport, materiaalvervoer, lesbrieven, overige lesmaterialen en een opslag voor bemiddelingskosten. Dergelijke kosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Artikel 9 - Betaling

9.1
Betaling geschiedt op basis van een factuur of voor aankopen via de webshop via de beveiligde betaalomgeving.

9.2
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het volledige bedrag gefactureerd. Het totaalbedrag welke samenhangt met de uitvoering van de Opdracht uit hoofde van de Overeenkomst kan als volgt gefactureerd:

bij verstrekking van de Opdracht:                              50% van het totaalbedrag;
halverwege de uitvoering van de Opdracht:             25% van het totaalbedrag;
bij voltooiing van de Opdracht:                                25% van het totaalbedrag.

9.3
Indien gefactureerd wordt op basis van leerlingenbijdragen, wordt uitgegaan van de officiële leerlingenaantallen per 1 oktober van het betreffende schooljaar.    

9.4
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van een factuur veertien (14) dagen.

9.5
Opdrachtgever is door het enkel verstrijken van de betalingstermijn in artikel 9.4 in verzuim, zonder dat daartoe een schriftelijke ingebrekestelling is vereist.

9.6
Gedurende de termijn dat de Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtgever de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd, voor zover laatstgenoemde deze redelijkerwijs heeft moeten maken ter zake van de invordering. Deze kosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het te vorderen bedrag exclusief BTW en de wettelijke rente met een minimum van éénhonderdvijftig euro (€ 150,00).

9.7
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de levering van goederen en/of het verrichten van werkzaamheden op te schorten voor zover de Opdrachtgever in verzuim is. Zulks geschiedt onverminderd de betalingsverplichting van de Opdrachtgever en zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.

9.8
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling te verlangen, danwel zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming van de op de Opdrachtgever rustende verplichtingen. Opdrachtnemer is slechts gehouden de op haar rustende verplichtingen na te komen, nadat door Opdrachtgever de op haar rustende verplichting tot vooruitbetaling of zekerheidstelling (indien zulks is verzocht) nagekomen zal zijn.

9.9
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Eén en ander behoudens en voor zover Opdrachtnemer schriftelijk anders bepaalt.

►Artikel 10 - Levering

10.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de uitvoering van de Opdracht op het door Opdrachtgever opgegeven adres.

10.2
Het risico ten aanzien van de goederen gaat over op Opdrachtgever op het moment van levering van deze goederen, tenzij Opdrachtgever voordien reeds jegens Opdrachtnemer in verzuim verkeert.

10.3
Indien een overeengekomen activiteit geen doorgang vindt tengevolge van een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd een zelfde of vergelijkbare activiteit aan te bieden, tegen dezelfde voorwaarden en kosten, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van schade en/of terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

►Artikel 11 - Inspecties

11.1
Opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen, de verrichte diensten en/of de tot stand gebrachte werken terstond na voltooiing van de Opdracht op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren.

Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen moeten door Opdrachtgever terstond, nadat zij zijn geconstateerd schriftelijk onder opgave van redenen aan Opdrachtnemer ter kennis worden gebracht, op straffe van verval van alle aanspraken van Opdrachtgever.

11.2
Opdrachtgever kan in ieder geval geen aanspraken meer doen gelden indien de kennisgeving aan Opdrachtnemer later plaatsvindt dan vijf (5) werkdagen na het moment waarop Opdrachtgever de eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen redelijkerwijze had kunnen respectievelijk had behoren te ontdekken.

►Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

12.1
Opdrachtnemer behoudt zich het recht van eigendom van de aan de Opdrachtgever  afgeleverde goederen voor, totdat al haar vorderingen op Opdrachtgever ter zake van de nakoming door de Opdrachtgever van de Overeenkomst zijn voldaan.

12.2
Zolang de eigendom van de goederen niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag laatstgenoemde deze goederen niet verwerken, (stil) verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

12.3
Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer te bewaren.

►Artikel 13 - (Intellectueel) Eigendom en gebruik van ideeën, stukken, merken en handelsnaam

13.1
Werkwijzen, ideeën, modellen, offertes, concepten, ontwerpen, technieken, foto’s, tekeningen en opgestelde adviezen en/of uitgebrachte rapporten, die door of in opdracht van Opdrachtnemer zijn vervaardigd, zijn en blijven haar eigendom.

13.2
Tenzij anders is overeengekomen, mag Opdrachtgever de in lid 1 van dit artikel omschreven bescheiden, opgestelde adviezen en/of uitgebrachte rapporten niet vermenigvuldigen, namaken, openbaar maken, wijzigen of aan derden ter beschikking stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

13.3
Alle rechten, die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom, alsmede auteursrechten blijven eigendom van Opdrachtnemer.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

14.1
Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en instructies behorende bij de door Opdrachtnemer geleverde diensten en goederen.

14.2
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van tekortschieten in de nakoming van verplichtingen dan wel onrechtmatig handelen van Opdrachtnemer, behoudens in geval van opzet of grove schuld van haar werknemers.

14.3
Voor het geval Opdrachtnemer zich onverhoopt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet op het bepaalde in 13.2 kan beroepen, is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, zulks tot een maximumbedrag ad € 10.000,00.

14.4
Indirecte schade, zoals bedrijfschade, verminderde opbrengst of aansprakelijkheid jegens derden komt niet voor vergoeding in aanmerking.

14.5
Indien de schade mede het gevolg is van gebeurtenissen waarvoor een ander dan Opdrachtnemer verantwoordelijk is, dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

►Artikel 15 - Verbod overname personeel

15.1
Opdrachtgever zal tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden nadat de Opdracht (gedeeltelijk) is uitgevoerd geen personeel van Opdrachtnemer in dienst nemen, dan wel dit betrekken in andere activiteiten dan de uitvoering van de Opdracht. Zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van veertigduizend euro (€ 40.000,00) per overtreding, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding voor zover deze het bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00) te boven gaat.

►Artikel 16 - Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze

16.1
Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2
Opdrachtnemer kent een klachtenregeling. De directie van Opdrachtnemer zal klachten  onderzoeken en afhandelen. Daarnaast bestaat een annuleringsregeling.

16.3
Geschillen, die niet conform het bepaalde in 15.2 zijn op te lossen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.

 

Assen, januari 2015